Participa-hi

Les dades són tractades d’acord amb la  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les dades queden enregistradees al correu electrònic sumem@sumemperllinars.cat. 

Tenen accés a les dades un grup de dos persones designat per l’executiva del grup municipal Sumem Per Llinars. 

Per suprimir qualsevol dada o deixar de rebre informació, envieu un correu elecctrònic a sumem@sumemperllinars.cat amb l’assumpte: eliminació de dades